11
Вто, Дек
119 Нови статии

Върхът "Сто oвци"

Забележителности

Сто овци (Разчепатия камък)

с. Смоляновци, област Монтанa

Разчепатият камък, отбелязан на топографските карти като „Сто овци”, е стърчаща разчленена скала с височина 95 m, на хребета между с. Смоляновци на международния път Е 79 (1) и долината на р. Огоста при с. Превала, област Монтана (43.49436, 22.93017). Основата на скалата е на надморска височина 800 m (2). Тя е изградена от червени брекчоконгломерати (3), образувани в края на Ранния Перм преди около 270 млн. г. Представлява величествена гледка от равнинната част северно от хребета (4,5)

и е оценена като геоложки феномен с регионална стойност през 2003 г. при разработването на Регистъра и кадастъра на геоложите феномени в България.

Районът на геоложкия феномен се намира в Западнобалканската структурна зона и е изграден от ордовишки, пермски, триаски и юрски скали, разкриващи се на територията на Монтанската единица от късноалпийския структурен план, в южното бедро на Монтанската антиклинала.

Най-старите скали в района принадлежат на Средогривска свита, която е с ордовишка възраст. Тя обединява метаморфозирани пясъчници, гравелити, конгломерати, различни видове шисти и туфогенни скали.

Пермските скали са обединени в три свити – Смоляновска и Вранска свита (Долен Перм), и Риковска свита (Горен Перм). Скалите на Смоляновската свита лежат с ъглово несъгласие върху метаморфитите на Средогривската свита. Те са представени от червени брекчи, полигенни брекчоконгломерати, пясъчници и туфи.

Вранската свита, сред която е оформена скалната композиция, се състои от континентални речни отложения - полигенни, несортирани брекчоконгломерати с вакова глинесто-песъчлива спойка. Късовете са от разнообразни нискометаморфни скали с участие на гранитоиди, кварцити, лидити и млечнобял кварц. Брекчоконгломератите се прослояват от неиздържани хипопясъчници и хипоалевролити с глинесто-желязно-хидроокисна спойка, на която се дължи червения им цвят. Свитата условно се отнася горната част на Долния Перм. Дебелината при с. Белотинци е около 1100 m.

Риковската свита лежи над Вранската и е изградена от онтинентални розовочервени пясъчници, гравелити и алевролити. Над нея следват долнотриаските пясъчници на Петроханската теригенна група, сред които са оформени Белоградчишките скали.

Оформянето на тази величествената скална композиция „Сто овци” е тясно свързано с процесите на изветряне, денудация и ерозия. При образуването на Стара планина през Илирската нагъвателна фаза преди около 25 млн. г. са взели участие по-рано нагънатите палеозойски скали, част от които са и брекчоконгломератите на Вранската свита. При образуването на гънките билните им части са напукани и отслабени. Така в ядката на Монтанската антиклинала са се образували вертикални пукнатини, които заедно с пластовите пукнатини и нееднородния характер на пермските брекчоконгломерати са предопределили неравномерното изветряне на скалите. Благодарение на това става образуването на фантастични ерозионни форми сред триаските и пермските отложения в целия регион между Белоградчик и Смоляновци. Част от този скален ансамбъл е и Разчепатият камък, впечатляващ отдалеч с огромните си размери и причудливата си форма (2,3,5).

Районът се намира на 30 km източно от гр. Белоградчик, където в предпланината на Балкана, заобиколено от планинска верига, е разположено с. Гюргич. Тук е забил в синьото небе връх “Сто овци” (“Разчепатия камък”), който заедно с останалите скални композиции “Бъчвата”, “Царския камък”, “Викалеца” и “Бабу” представляват един отглас на твореца Време, изваял Белоградчишките скали. Ако Белоградчишките скали говорят за творчество и настроение, то “Сто овци” и заобикалящите го скални скулптури носят спокойствие и приемственост сред зелените планински била.

От историческа гледна точка районът е много интересен. Между реките Карачица и Нечинска бара е проснала снага “Царската поляна”. Тук е намирал отдих и спокойствие през горещите летни дни цар Борил, след като е убил сестриния си син Калоян, на когото заедно с престола е отнел и жената, хубава куманка. Тук през това място е минавал царският друм, по който от Бдин с коне и въоръжена охрана са пренасяли царската хазна.

В книгата “Шепот от вековете” (Попов, Джонов, 1969) обектът е наречен “Стовци – Купните”. В нея Джонов описва драма на двама влюбени – Огнян и Бойка, които поискали благословия от дядото на Бойка, Данаил, но не за венчило, а за бунт в Балкана срещу турските поробители. Дядо Данаил сам хранел въстаниците и борбата свършила тогава, когато той свършил и стоте си овце. В тази неравна борба паднали и Бойка, и Огнян. Затова тези големи камъни, ЮИ от с. Гюргич се казват “Сто овци”, заради големия “курбан”, който дядо Данаил дал на въстаниците. А “Купните” е останало като отглас от робството, защото в тези каменни купни се таи мъката и копнежа на народа за свобода.

Според друга легенда на местното население от тази величествена скала е паднал овчар, а след него са скочили овенът и стоте му овце, откъдето идва и името на скалата. Вкаменената глава на овена може да се види в западното подножие на феноменалната скала (7).

“Сто овци” е твърде интересно място, откъдето на север се виждат спокойните води на Дунава, на юг – Стара планина с вр. Миджур, на запад – облият конус на Връшка чука и самите Белоградчишки скали. Околностите на скалата са с изключително красив ландшафт, включващ величествени разкрития на червените пермски брекчоконгломерати под върховете Бабу, Милов камък, Пешин връх, Царска поляна, както и живописните долини на реките Карачица и Гюргичка бара, потънали в зеленината на Предбалкана (8).

Скалният феномен се вижда най-добре от север, от международния път Е-79. Подходите към върха са по черни пътища от най-близките села – Смоляновци, Белотинци, Гюргич и Превала. По разклонение вдясно от шосе Е 79 между селата Смоляновци и Белотинци се достига до изоставени стопански сгради, от които нагоре по черен път се достига до подножието на скалата.

 

Автори: Тодор Маринов, Димитър Синьовски

източник: mgu.bg

 
Ако смятате, че имате новина, която е важна или просто да споделите Вашата позиция по даден проблем може да го направите от тази форма

Facebook

 
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Абонирайте се чрез нашия безплатен абонамент по имейл, за да получавате известия, когато е налична нова информация.